Introductie

Op deze website wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over onze activiteiten, producten en diensten. Ook wordt de mogelijkheid geboden een aantal van deze producten en diensten online te bestellen en hierover informatie op te vragen. ZOEKOPNUMMER.NL BV is een onderneming die onderdeel uit maakt van meerdere bedrijfsonderdelen die zijn ondergebracht in verschillende rechtspersonen.

Voor het aanbieden en leveren van onze producten en diensten op deze website maken wij gebruik van persoonsgegevens. In het Privacy Statement vindt u informatie over de manier waarop bij het gebruik van deze website met uw gegevens wordt omgegaan. Ook leest u hoe uw privacy daarbij wordt beschermd.

Websitevoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Wij hebben Zoekopnummer.nl.com ingericht als service aan internetgebruikers in het algemeen en haar klanten in het bijzonder. Deze website wordt onder de hierna volgende voorwaarden beschikbaar gesteld. Wij hebben deze website met grote zorg samengesteld, maar kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze website voorkomende gegevens niet garanderen.
Als u gebruik maakt van deze website verklaart u zich akkoord met de genoemde voorwaarden.

Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van ZOEKOPNUMMER.NL en derden rusten. Te denken is aan tekeningen, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van internetpagina’s. Mede om haar belangen en die van derden hierbij te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website:

• Het is niet toegestaan onderdelen van www.Zoekopnummer.nl elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

• Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar www.Zoekopnummer.nl, mits naar de homepage wordt gelinkt. ZOEKOPNUMMER.NL behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van deze website.

• Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.Zoekopnummer.nl zo in te richten dat een internetgebruiker deze website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Fair use

Het is niet toegestaan van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Links naar websites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het ZOEKOPNUMMER.NL domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina’s aangegeven afwijkende voorwaarden. Wij plaatsen met zorg links naar websites van derden maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke pagina’s of voor de op deze websites als download aangeboden software.

Aansprakelijkheid voor de als download aangeboden software

Deze website bevat de mogelijkheid om zowel door ZOEKOPNUMMER.NL ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software gratis te downloaden. Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software behalve bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.